ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконавчому комітеті
Вараської міської ради

1. Громадська рада при виконавчому комітеті Вараської міської ради (далі — громадська рада) є колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.

Положення про громадську раду схвалюється на її засіданні та затверджується виконавчим комітетом Вараської міської ради.

Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вараської міської ради протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

3. Основними завданнями громадської ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

-здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

- сприяння врахуванню виконавчим комітетом Вараської міської ради громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає виконавчому комітету Вараської міської ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає виконавчому комітету Вараської міської ради пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає виконавчому комітету Вараськоїміської ради обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики в місті у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчого комітету;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє виконавчий комітет;

 5) здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом Вараської міської ради пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Вараської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

 7) збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку адміністративно-територіальної одиниці;

 9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 5. Громадська рада має право:

 1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

 2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

 3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

 5) отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

6) рекомендувати міському голові включити представника громадської ради до виконавчого комітету Вараської міської ради.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений виконавчий комітет Вараської міської ради.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території міста.

Інститут громадянського суспільства для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради виконавчий комітетВараської міської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна
група).

Якщо при виконавчому комітеті Вараськоїміської ради вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється виконавчим комітетом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники виконавчого комітету Вараськоїміської ради.

Персональний склад ініціативної групи оприлюднює на офіційному веб-сайті Вараської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет Вараської міської ради в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів,  порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-       рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-       біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

-       копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

-       інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

-       інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

-       відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

-  невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього положення;

-  неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

-  невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього положення;

-  недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

-  відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

-  перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до виконавчого комітету Вараської міської ради.

Виконавчий комітет Вараської міської ради оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Виконавчий комітет Вараської міської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Зміни в персональному складі громадської ради затверджуються виконавчим комітетом Вараської міської ради.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

-  скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

-  неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

-  подання членом громадської ради відповідної заяви;

-  набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

-  смерті члена громадської ради.

11. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді (крім випадку скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради), інститут громадянського суспільства, який делегував даного члена в склад громадської ради, може подати іншу кандидатуру до складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства, зареєстрований після проведення установчих зборів громадської ради, через 6 місяців з часу державної реєстрації може звернутись до громадської ради про розгляд можливості включення свого представника до діючого складу громадської ради, якщо загальна кількість членів громадської ради після такого включення не перевищуватиме 35 осіб.

У випадку подання інститутом громадянського суспільства кандидатур на членство в громадській раді згідно абзаців 1-2 цього пункту, інститут громадянського суспільства подає до громадської ради пакет документів на делегованого представника згідно п.8. цього положення. Делегований представник інституту громадянського суспільства обирається до складу громадської ради, якщо на засіданні громадської ради за нього проголосувало більше половини від загальної, на момент голосування, кількості членів громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету на підставі протоколу засідання громадської ради. Виконавчий комітет оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, виконавчий комітет вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу громадської ради.

12. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

-  коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

-  невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

-  прийняття відповідного рішення на її засіданні;

-  реорганізації або ліквідації виконавчого комітету Вараської міської ради.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом виконавчого комітету.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

13. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

14. Голова громадської ради:

-  організовує діяльність громадської ради;

-  організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

-  підписує документи від імені громадської ради;

-  представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-  бере участь у засіданнях виконавчого комітету Вараської міської ради.

15. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник виконавчого комітету, який є членом громадської ради, але не має права голосу.

16. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вараської міської ради.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступник або інший уповноважений представник виконавчого комітетуВараськоїміської ради.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

17. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

18. Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

19. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Вараськоїміської ради в рубриці "Громадська рада".

20. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Вараськоїміської ради.

21. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 17.05.2018 №88 "Про затвердження положення та складу громадської ради при виконавчому комітеті Вараської міської ради"

 РЕГЛАМЕНТ
громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

Загальні положення

1. Регламент громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради (далі — Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради (далі — громадська рада.
2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.
Громадська рада інформує виконавчий комітет Кузнецовської міської ради та громадськість про свою діяльність.
Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
Голова громадської ради має заступників, які обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі — заступники голови) здійснюється головою громадської ради або за рішенням громадської ради.

Планування роботи

5. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.
6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради на основі пропозицій постійних комісій громадської ради (у разі їх створення). Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.
Квартальний план роботи громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану громадської ради. Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради), громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

• чергові засідання громадської ради
• засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення)
• проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
• проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно- правових актів
• організація заходів у межах проведення виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради консультацій із громадськістю
• забезпечення інформування виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, громадськості про діяльність громадської ради
• інші заходи в межах повноважень громадської ради.
8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року. план роботи громадської ради на наступний квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.
9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
10. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному членові громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності — виконуючим обов'язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником виконавчого комітету Кузнецовської міської ради дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.
Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання.
Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету
13. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.
Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету
14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.
На запрошення голови громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради. Уповноважений представник виконавчого комітету Кузнецовської міської ради бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.
15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.
16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.
Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (в разі їх створення).
17. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.
Проекти рішень громадської ради готуються членами громадської ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання громадської ради.
Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання громадської ради
18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.
19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.
Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.
За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину 20 хвилин. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:
1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;
2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.
21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради.
В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.
У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.
Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та її секретарем.
22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.
23. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова та секретар громадської ради.
Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:
1. розсилання головою/секретарем громадської ради кожному членові громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;
2. встановлення терміну для надсилання членами громадської ради влас¬них зауважень та пропозицій до проекту рішення;
3. узагальнення пропозицій та зауважень;
4. підготовку та розсилання головою громадської ради кожному членові громадської ради остаточного варіанта рішення;
5. голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.
При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій,
експертних груп громадської ради

24. На першому засіданні нового складу громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.
25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.
Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.
26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.
Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.
27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.
28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.
29. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини громадської ради з виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради

30. Голова громадської ради може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.
31. Громадська рада щороку готує та подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.
32. Громадська рада може подати виконавчому комітету Кузнецовської міської ради ропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій громадської ради.
33. Голова громадської ради в обов'язковому порядку інформує виконавчий комітет Кузнецовської міської ради про ухвалені громадською радою рішення.
Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.
35. Для проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.
36. Результати проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов'язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

37. На офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету в обов'язковому порядку розміщується положення про громадську раду регламент роботи громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.
38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.
39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.
40. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.
У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.
Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз'ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов'язково повинна відображати позицію громадської ради.

 

Склад громадської ради при виконавчому
комітеті Вараської міської ради

 

Голова громадської ради

Макарук Сергій Васильович - громадська організація «Громадське формування з охорони громадського порядку «Вараська муніципальна варта»

 

Заступники голови громадської ради

Боднар Віталій Ярославович - Свято-Покровська парафія УПЦ КП

Забродоцький Андрій Васильович - Кузнецовський первинний мисливський загін №1 УТМРЇ

 

Члени громадської ради

Босик Віктор Михайлович – завідувач сектору господарського забезпечення віддулу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету

Будь Іван Іванович -  громадська організація «ВСІ РАЗОМ»

Бураков Євген Анатолійович – Первинна профспілкова організація ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»

Кремінська Ніна Анатоліївна - Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів  ППО працівників освіти м.Кузнецовськ

Крищук Юлія Сергіївна - громадська організація «Місто майбутнього»

Литвин Віра Андріївна -  громадська організація «Комітет підприємців Кузнецовська»

Москалюк Сергій Віталійович – громадська організація «Дорожній контроль - ЗАХІД»

Невідомський Олександр Анатолійович - Кузнецовська міська організація інвалідів «ВІРА» Союзу організацій інвалідів України

Нестерчук Юрій Леонідович - Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів  ППО ВП «Рівненська АЕС»

Пашко Світлана Леонідівна  – Асоціація захисту прав інвалідів з дитинства «Надія»

Петрук Володимир Петрович - Станиця Кузнецовськ Пласту – Національної скаутської організації України

Пікусь Ніна Федорівна - Кузнецовська міська громадська організація «Асоціація захисту та сприяння розвитку підприємців»

Приходько Надія Андріївна - Кузнецовське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Тараса Шевченка

Сніжко Лідія Потапівна– громадська організація «Культурний центр»

Ткачук Олег Олександрович - громадська організація «Вараська міська федерація спортивного більярду»

Чернецький Ігор Володимирович – громадська організація  «Ветеранська Спілка учасників АТО та захисників Вітчизни»

Шарко Йосип Степанович - Свято-Софіївська парафія УПЦ КП

Ширко Петро Володимирович – Кузнецовська міська організація ветеранів України

Якубишин Сергій Григорович – Вараська міська громадська організація «Рідне місто»

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова громадської ради
 ___________   С.Макарук

23 лютого 2017 р.

П Р О Т О К О Л  №2
засідання  громадської ради
при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

Присутні:   14 осіб.


Порядок денний :

  1. Розробка та схвалення положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.
  2. Обговорення плану діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.
  3. Організація проведення консультацій із громадськістю з питань надання послуг населенню комунальними підприємствами.
  4. Різне.

1. Розробка та схвалення положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: С.Макарука, який запропонував взяти за основу проект положення, розроблений попередньою каденцією громадської ради.

Голосували:

«За» - 13 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  взяти за основу проект положення, розроблений попередньою каденцією громадської ради.

Виступили: Л.Сніжко, яка запропонувала повністю взяти за основу типове положення

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Виступив: І.Чернецький, який запропонував у п.1 Положення після слів «Громадська рада при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради …» додати «  ….м.Вараш…»

Голосували:

«За» - 13 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

 Вирішили:  викласти п.1 Положення в такій редакції «Громадська рада при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради м.Вараш….»

Виступив: С.Макарука, який запропонував викласти абзац 2 п.11 у такій редакції «Інститут громадянського суспільства, зареєстрований після проведення установчих зборів громадської ради, після державної реєстрації може звернутись до громадської ради про розгляд можливості включення свого представника до діючого складу громадської ради, якщо загальна кількість членів громадської ради після такого включення не перевищуватиме 35 осіб»

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 1 осіб.

Вирішили: викласти абзац 2 п.11 у такій редакції «Інститут громадянського суспільства, зареєстрований після проведення установчих зборів громадської ради, після державної реєстрації може звернутись до громадської ради про розгляд можливості включення свого представника до діючого складу громадської ради, якщо загальна кількість членів громадської ради після такого включення не перевищуватиме 35 осіб»

Виступив: І.Чернецький, який запропонував припиняти членство у  громадської ради у разі систематичної відсутності без поважних причин члена громадської ради більш ніж на 30 відсотках засідань протягом одного року каденції.

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  підставою припинення членства у  громадської ради у разі систематичної відсутності без поважних причин члена громадської ради більш ніж на 30 відсотках засідань протягом одного року каденції.

Виступив: С.Макарука, який запропонував підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах вважати:

-  перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

-  наявність мандата народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або зайняття посади в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим,органі місцевого самоврядування».


Голосували:  

«За» - 9 осіб;

«Проти» - 2 осіб;

«Утримались» - 1 особа.

 
Вирішили: підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах вважати:

-  перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

-  наявність мандата народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або зайняття посади в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим,органі місцевого самоврядування».

Виступив: С.Макарук, який запропонував затвердити положенням про громадську раду в цілому.

Голосували:  

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

 
Вирішили: затвердити положенням про громадську раду в цілому.

2. Обговорення плану діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: С.Макарука, який запропонував обговорити пропозиції до плану роботи громадської ради.

Виступили: Н.Приходько запропонувала розглянути питання відновлення у місті кінотеатру.

Виступили:  А.Забродоцький, який запропонував громадській раді долучитися до вирішення проблеми наркоманії в місті.

Виступили: А.Забродоцький, який запропонував одним із напрямків роботи громадської ради обрати проблему бродячих собак.

                     

Голосували:

«За» - 12 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 особа.

Вирішили: включити до плану роботи громадської ради такі питання:

-   вирішення питання відновлення у місті кінотеатру;

-   вироблення дієвих механізмів подолання наркоманії в місті;

-   вирішення проблеми бродячих собак;

3. Організація проведення консультацій із громадськістю з питань надання послуг населенню комунальними підприємствами.

Виступили: С.Макарук, який вніс пропозицію обговорити актуальне питання оплати за комунальні послуги мешканцями міста.

Виступили: А.Забродоцький, який навів факти незрозумілостей у договірних відносинах між комунальними підприємствами - надавачами послуг і мешканцями міста.

Виступили: В.Боднар, який наголосив на можливості масових неплатежів у ситуації невизначеності із надавачами послуг.

Виступили: Ю.Крищук, яка нагадала статтю законодавства, яка наголошує, що послуги можуть надаватися лише на основі договірних відносин.

Вирішили: за результатами проведення сесії міської ради звернутися із листом до міського голови звернутися до міського голови із пропозицією організувати зустріч міського голови, керівників комунальних питань із представниками ЗМІ щодо питань оплати за комунальні послуги мешканцями міста

4. Різне.

Виступили: С.Макарук, який запропонував проводити засідання громадської ради один раз на місяць.

Виступили: В.Боднар, який запропонував обрати четвер днем проведення засідань.

Виступили: Л.Сніжко, яка запропонувала організувати поїздку членів громадської ради до Сарненського краєзнавчого музею.

Виступили: В.Босик, який нагадав про терміни подачі громадськими організаціями статистичної та податкової звітності.  Зазначив терміни внесення змін до статутів громадських організацій, наголосив на відповідності статутних документів ст.. 11 ЗУ «Про громадські об’єднання».

Виступили: І.Будь, який закликав підтримати дві актуальні петиції, які опубліковані на веб-сайті міської ради.

 

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                                     В. Босик

              

Вкладення:
Скачати цей файл (Протокол №2.doc)Протокол №2

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                                           Голова громадської ради
                                                                                          ___________   С.Макарук

                                                                                          09 лютого 2017 р.

П Р О Т О К О Л  №1
першого засідання  громадської ради
при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

Присутні:   21 особа.


Порядок денний :

  1. Обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.
  2. Обрання заступників голови та затвердження секретаря громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради
  3. Різне.

         1. Обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: Ю.Крищук, яка запропонувала на голову громадської ради кандидатуру С.Макарука.

Слухали: С.Москалюка, яка  запропонував на голову громадської ради кандидатуру І.Чернецького.

Слухали: І.Будя, який запропонував свою кандидатуру  на посаду голови громадської ради

Виступили: П.Ширко, запропонував провести відкрите голосування за кандидатури на голову громадської ради

Голосували:

«За» - 18 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  провести відкрите голосування за кандидатури на голову громадської ради

 

Виступили: О.Невідомський, який запропонував, щоби члени громадської ради, які висували кандидатів на посаду голови, розповіли про них

Голосували:

«За» - 7 осіб;

«Проти» - 4 осіб;

«Утримались» - 5 осіб.

Вирішили:  не підтримувати пропозицію О.Невідомського

Виступили: А.Бураков, який запропонував кандидатам представити себе та надати коротку програму діяльності на посаді голови ради у разі обрання.

Голосували:

«За» - 13 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.

Вирішили:  запропонувати кандидатам представити себе та надати коротку програму діяльності на посаді голови ради у разі обрання.

Виступили: А.Бураков, який запропонував членам громадської ради шляхом відкритого рейтингового голосування підтримати одну із трьох кандидатур на голову громадської ради


Голосували:  за  кандидатуру С.Макарука –9 осіб

                       за  кандидатуру І.Чернецького – 7 осіб

                       за  кандидатуру І.Чернецького – 3 особи

                        Не голосували: 1особа

 
Вирішили: головою громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради обрати Сергія Макарука.

2. Обрання заступників голови тасекретаря громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Слухали: С.Макарук, який запропонував затвердити кількісний склад заступників у складі 2 осіб.

Голосували:

«За» - 20 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.


Вирішили: затвердити кількісний склад заступників у складі 2 осіб.

 

Слухали: Л.Сніжко, яка запропонувала на посаду заступника голови кандидатуру І.Чернецького.

Виступив: І.Чернецький, який взяв самовідвід.

Слухали: С.Макарука, який запропонував на посаду заступника голови громадської ради кандидатуру В.Боднара

Слухали: А.Забродоцького, який запропонував свою кандидатуру на посаду заступника голови громадської ради.

Слухали:С.Макарука, який запропонував членам громадської ради шляхом відкритого голосування затвердити кандидатури В.Боднара та А. Забродоцького на посади заступників голови громадської ради.

Голосували:

«За» - 20 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.


Вирішили: обрати заступниками голови громадської ради Віталія Боднара та Андрія Забродоцького.

Слухали: С.Макарука, який запропонував секретарем громадської ради без права голосу обрати начальника відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики В.Босика.

Голосували:

«За» - 20 осіб;

«Проти» - 0 осіб;

«Утримались» - 0 осіб.


Вирішили: запропонував секретарем громадської ради без права голосу обрати начальника відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики В.Босика.

3.Різне.

Слухали: С.Макарука, який запропонував наступне засідання провести 23 лютого 2017 року на 18.00 год. Членам громадської ради до 22 лютого надати пропозиції до проекту положення про громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради. 

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                                     В. Босик

Вкладення:
Скачати цей файл (protokolgromrada1 - 2017.doc)Протокол №1